ham-trong-php

Hàm trong PHP

Các hàm trong PHP tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác. Hàm là một đoạn mã nhận thêm một đầu vào ở dạng tham số và thực hiện một số xử lý và trả về một giá trị.

Read More »

vong-lap-trong-php

Vòng lặp trong PHP

Các loại vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực thi lặp đi lặp lại một khối mã với số lần xác định hoặc không xác định. Trong PHP hỗ trợ 4 loại vòng lặp sau: for, while, do…while, foreach.

Read More »

dieu-kien-re-nhanh-trong-php

Điều kiện rẽ nhánh trong PHP

Khi bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau cho các điều kiện khác nhau. Bạn có thể sử dụng các câu lệnh có điều kiện trong mã của mình để làm điều này. PHP hỗ trợ ba câu lệnh ra quyết định sau: if…else, if…elseif…else, switch.

Read More »

kieu-du-lieu-trong-php

Các kiểu dữ liệu trong PHP

Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc các kiểu khác nhau, PHP hỗ trợ các kiểu dữ như sau: String – kiểu chuỗi ký tự, Integer – kiểu số nguyên, Float – kiểu số thực, Boolean – kiểu logic true or false, Array – kiểu mảng, Object – kiểu đối tượng, NULL, Resource.

Read More »

cu-phap-ngon-ngu-lap-trinh-php

Cú pháp khai báo PHP

Biến là một định danh, nó dùng để lưu trữ các giá trị. Có thể dùng phép gán để thay đổi giá trị của biến. Hằng số là một giá trị không thể bị thay đổi bởi chương trình.

Read More »