kieu-du-lieu-trong-php

Các kiểu dữ liệu trong PHP

Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc các kiểu khác nhau, PHP hỗ trợ các kiểu dữ như sau:

 • String – kiểu chuỗi ký tự
 • Integer – kiểu số nguyên
 • Float – kiểu số thực
 • Boolean – kiểu logic true or false
 • Array – kiểu mảng
 • Object – kiểu đối tượng
 • NULL – kiểu vô giá trị
 • Resource – kiểu tài nguyên, ví dụ kết nối đến database, ftp


Kiểu chuỗi String

Là một chuỗi các ký tự, ví dụ như “Hello World!”. Một chuỗi có thể là bất kỳ văn bản nào nằm trong dấu nháy kép, bạn có thể dùng nháy kép hoặc dấu nháy đơn. Theo kinh nghiệm của các lập trình viên thì dùng dấu nháy đơn sẽ tối ưu hơn, vì PHP paser không cần phải kiểm tra trong đó có biến nội suy hay không. Nhưng nếu bạn cần biến nội suy trong đoạn chuỗi thì phải dùng dấu nháy kép.

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $a = 'Hello world!';
 3. $name = 'PHP';
 4. $b = "Hello $name";
 5.  
 6. echo $a;
 7. echo '<br>';
 8. echo $b;
 9. ?>
thu-nghiem-kieu-du-lieu-chuoi
Kết quả thử nghiệm kiểu dữ liệu chuỗi

Kiểu số nguyên Integer

Kiểu dữ liệu số nguyên là một số không thập phân từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647
Quy tắc cho số nguyên: một số nguyên phải có ít nhất 1 chữ số, một số nguyên không được có số thập phân, một số nguyên có thể là số dương hoặc số âm.
Theo ví dụ bên dưới, hàm var_dump() sẽ trả về giá trị và kiểu dữ liệu của biến $n như sau:

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $n = 6879;
 3. ?>
thu-nghiem-kieu-du-lieu-so-nguyen
Kết quả thử nghiệm kiểu dữ liệu số nguyên

Kiểu số thực Float

Kiểu dữ liệu số thực là một số có thập phân, nó tương tự như 3.1254 hay 5.5
Theo ví dụ bên dưới, hàm var_dump() sẽ trả về giá trị và kiểu dữ liệu của biến $y như sau:

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $y = 3.1254;
 3. ?>
thu-nghiem-kieu-du-lieu-so-thuc
Kết quả thử nghiệm kiểu dữ liệu số thực

Kiểu Boolean

Kiểu dữ liệu boolean là một giá trị logic đại diện cho 2 trạng thái True hoặc False. Nó thường được sử dụng làm điều kiện rẽ nhánh hoặc để trường giá trị chỉ 2 giá trị. Ví dụ nhưng trạng thái của một User là bật hoặc tắt.

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $status = true;
 3. $status = false;
 4. ?>


Kiểu mảng Array

Kiểu dữ liệu mảng là một dạng danh sách, nó có thể chứa nhiều giá trị trong một biến. Mảng cũng có nhiều loại mảng, có khái niệm index, key, value, những kiến thức này sẽ có trong bài viết sau chuyên sâu hơn về mảng trong PHP.
Trong ví dụ bên dưới, sẽ là một mảng đơn giản cho các bạn dễ hiểu, hàm var_dump() sẽ trả về các giá trị (các phần tử) và kiểu dữ liệu của mảng và các phần tử trong mảng. Để xem cấu trúc của mảng một cách thân thiện hơn ta dùng thẻ <pre></pre> và hàm print_r() như sau:

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $phones = array('iPhone', 'Samsung', 'Vsmart');
 3. echo '<pre>';
 4. print_r($phones);
 5. echo '</pre>';
 6. ?>
thu-nghiem-kieu-du-lieu-mang
Kết quả thử nghiệm kiểu dữ liệu mảng

Kiểu đối tượng Object

Kiểu dữ liệu đối tượng là một khái niệm trong lập trình hướng đối tượng, trong đó có Class và Object là hai khía cạnh chính của lập trình hướng đối tượng. Class là một khuôn mẫu của Object còn Object là một thể hiện của Class. Các kiến thức này hơi khó hiểu nên sẽ có một bài viết sau chuyên sâu về kiểu dữ liệu đối tượng và lập trình hướng đối tượng.

Kiểu vô giá trị NULL

NULL là một kiểu giá trị đặc biệt, nó không có chứa giá trị nào cả đơn giản nó là NULL (vô giá trị). Một biến nếu được khởi tạo nhưng không gắn giá trị thì nó là NULL hoặc chúng ta có thể làm vô giá trị một biến bằng cách gắn nó bằng NULL.

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $n = "Hello world!";
 3. $n = null;
 4. ?>


Kiểu tài nguyên Resource

Kiểu tài nguyên không phải là kiểu dữ liệu thực tế. Nó là việc lưu trữ một tham chiếu đến các hàm và tài nguyên bên ngoài PHP. Một ví dụ phổ biến là một kết nối tới cơ sở dữ liệu hoặc là kết đối đến ftp, sftp và các tài nguyên khác.

Mời các bạn tìm hiểu tiếp về các loại toán tử trong PHP ở bài viết tiếp theo nhé!