dieu-kien-re-nhanh-trong-php

Điều kiện rẽ nhánh trong PHP

Khi bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau cho các điều kiện khác nhau. Bạn có thể sử dụng các câu lệnh có điều kiện trong mã của mình để làm điều này. PHP hỗ trợ ba câu lệnh ra quyết định sau: if…else, if…elseif…else, switch.

Câu lệnh If…Else

Nếu muốn thực thi một xử lý khi điều kiện là đúng và một xử lý khác khi điều kiện là sai. Thì bạn dùng câu lệnh if…else với cú pháp như sau:

if (điều kiện) {
thực hiện xử lý cho trường hợp điều kiện đúng;
} else {
thực hiện xử lý cho trường hợp điều kiện sai;
}

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $day = date('D');
 3.  
 4. if ($day == 'Fri') {
 5. echo 'Chuc cuoi tuan vui ve!';
 6. } else {
 7. echo 'Chuc mot ngay tot lanh!';
 8. }
 9. ?>


Câu lệnh If…Elseif…Else

Nếu muốn thực thi các xử lý khi cho các điều kiện khác nhau, nhiều hơn 2 điều kiện. Thì bạn dùng câu lệnh if…elseif…else với cú pháp như sau:

if (điều kiện 1) {
thực hiện xử lý cho trường hợp điều kiện 1 đúng;
} elseif (điều kiện 2) {
thực hiện xử lý cho trường hợp điều kiện 2 đúng;
} else {
thực hiện xử lý cho trường hợp sai tất cả điều kiện trên;
}

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $day = date('D');
 3.  
 4. if ($day == 'Fri') {
 5. echo 'Chuc cuoi tuan vui ve!';
 6. } elseif ($day == 'Sun') {
 7. echo 'Chao chu nhat!';
 8. } else {
 9. echo 'Chuc mot ngay tot lanh!';
 10. }
 11. ?>


Câu lệnh Switch

Nếu muốn thực thi các xử lý khi cho các điều kiện khác nhau, với khá nhiều điều kiện. Thì bạn dùng câu lệnh switch để thay thế cho câu lệnh if…elseif…else khá là dài, cú pháp câu lệnh switch sẽ như sau:

switch (giá trị cần so sánh) {
case giá trị so sánh 1:
thực hiện xử lý cho trường hợp so sánh khớp nhau;
break;
case giá trị so sánh 2:
thực hiện xử lý cho trường hợp so sánh khớp nhau;
break;
case giá trị so sánh 3:
thực hiện xử lý cho trường hợp so sánh khớp nhau;
break;
default:
thực hiện xử lý cho trường hợp không khớp tất cả so sánh trên;
}

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $day = date("D");
 3.  
 4. switch ($day){
 5. case "Mon":
 6. echo "Chao thu hai!";
 7. break;
 8.  
 9. case "Tue":
 10. echo "Chao thu ba!";
 11. break;
 12.  
 13. case "Wed":
 14. echo "Chao thu tu!";
 15. break;
 16.  
 17. case "Thu":
 18. echo "Chao thu nam!";
 19. break;
 20.  
 21. case "Fri":
 22. echo "Chao thu sau!";
 23. break;
 24.  
 25. case "Sat":
 26. echo "Chao thu bay!";
 27. break;
 28.  
 29. case "Sun":
 30. echo "Chao chu nhat!";
 31. break;
 32.  
 33. default:
 34. echo "Khong xac dinh duoc hom nay la ngay nao!";
 35. }
 36. ?>


Mời các bạn tìm hiểu tiếp về vòng lặp trong PHP ở bài viết tiếp theo nhé!