algolia search

Tìm thấy x bài viết trong xms.

Coders.Tokyo: 50 videos học JavaScript từ A-Z 2018


Nếu bạn người mới bắt đầu học lập trình, bạn nên học một ngôn ngữ lập trình trước để làm quen với tư duy, cách hoạt động của máy tính. Thứ tự học làm web đã trở nên lỗi thời là: HTML/CSS/JS. Thứ tự mới sẽ là: JS/HTML/CSS. Ngoài ra, nếu bạn đang làm web developer, nên xem lại để củng cố kiến thức, JavaScript là một ngôn ngữ dễ học nhưng khó làm chủ.

Bài 0. Chuẩn bị đồ nghề

Bài 0. Chuẩn bị đồ nghề

Bài 1. Thuật ngữ (terms) là gì?

Bài 1. Thuật ngữ (terms) là gì?

Bài 2. Khoá học lập trình miễn phí có gì hay?

Bài 2. Khoá học lập trình miễn phí có gì hay?

Bài 3. Biến trong JavaScript

Bài 3. Biến trong JavaScript

Bài 4. Kiểu dữ liệu (Phần 1)

Bài 4. Kiểu dữ liệu (Phần 1)

Bài 5. Object trong JavaScript

Bài 5. Object trong JavaScript

Bài 6 - Array trong JavaScript

Bài 6 - Array trong JavaScript

Bài 7 - Arithmetic Operators

Bài 7 - Arithmetic Operators

Bài 8 - Phép tính tăng, giảm (++, --)

Bài 8 - Phép tính tăng, giảm (++, --)

Bài 9 - Các phép gán (Assignment Operators)

Bài 9 - Các phép gán (Assignment Operators)

Bài 10 - Function trong JavaScript

Bài 10 - Function trong JavaScript

Bài 11 - Object methods là gì?

Bài 11 - Object methods là gì?

Bài 12 - Các phép so sánh

Bài 12 - Các phép so sánh

Bài 13 - Vòng lặp for (For loop)

Bài 13 - Vòng lặp for (For loop)

Bài 14 - for ... of, for ... in

Bài 14 - for ... of, for ... in

Bài 15 - Array methods

Bài 15 - Array methods

Bài 16 - Dùng function như tham số (Callback)

Bài 16 - Dùng function như tham số (Callback)

Bài 17 - array.map dùng như thế nào

Bài 17 - array.map dùng như thế nào

Bài 18 - array.filter dùng để làm gì?

Bài 18 - array.filter dùng để làm gì?

Bài 19 - array.find hoạt động ra sao?

Bài 19 - array.find hoạt động ra sao?

Bài 20 - array.reduce tưởng khó mà dễ

Bài 20 - array.reduce tưởng khó mà dễ

Bài 21 - Ứng dụng array methods trong thực tế

Bài 21 - Ứng dụng array methods trong thực tế

Bài 22 - Reduce phần 2

Bài 22 - Reduce phần 2

Bài 23 - Sort an array

Bài 23 - Sort an array

Tạo sao mình dạy JavaScript?

Tạo sao mình dạy JavaScript?

Bài 24 - Math object

Bài 24 - Math object

Bài 25 - The `new` keyword

Bài 25 - The `new` keyword

Bài 26 - Prototypes in JavaScript

Bài 26 - Prototypes in JavaScript

Bài 27 - Cài đặt NodeJS + Sublime Text trên Windows

Bài 27 - Cài đặt NodeJS + Sublime Text trên Windows

Bài 29 - Node module system

Bài 29 - Node module system

Bài 30 - Node built-in modules

Bài 30 - Node built-in modules

Bài 31 - npm (Node Package Manager)

Bài 31 - npm (Node Package Manager)

Bài 32 - JSON methods

Bài 32 - JSON methods

Bài 33 - If ... else

Bài 33 - If ... else

Bài 34 - Ternary operator

Bài 34 - Ternary operator

Bài 35 - else if

Bài 35 - else if

Bài 36 - switch case

Bài 36 - switch case

Bài 37 - while, do ... while

Bài 37 - while, do ... while

Bài 38 - Student manager app (CLI)

Bài 38 - Student manager app (CLI)

Bài 39 - Sync. vs. Async.

Bài 39 - Sync. vs. Async.

Bài 40 - Callback hell

Bài 40 - Callback hell

Bài 41 - Promise

Bài 41 - Promise

Bài 42 - Promise.all

Bài 42 - Promise.all

Bài 43 - node co

Bài 43 - node co

Bài 44 - async await

Bài 44 - async await

Bài 47 - Date

Bài 47 - Date

Bài 46 - setInterval

Bài 46 - setInterval

Bài 45 - setTimeout

Bài 45 - setTimeout

Bài 48 - scope

Bài 48 - scope

Bài 49 - Database design (Basic)

Bài 49 - Database design (Basic)

Bài 28 - Install Node.js on Mac

Bài 28 - Install Node.js on Mac

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Coders.Tokyo: 50 videos học JavaScript từ A-Z 2018
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook