Tìm thấy x bài viết trong xms.

Trong JavaScript, undefined có nghĩa là một biến đã được khai báo nhưng chưa được gán một giá trị, chẳng hạn như:

var TestVar;
alert(TestVar); // ⏩ undefined
alert(typeof TestVar); // ⏩ undefined

null là một giá trị gán. Nó có thể được gán cho một biến đại diện không có giá trị:

var TestVar = null;
alert(TestVar); // ⏩ null
alert(typeof TestVar); // ⏩ object

Từ các ví dụ trước, rõ ràng là undefinednull là hai kiểu riêng biệt: undefined là một kiểu chính nó (undefined) trong khi null là một đối tượng.

null === undefined // false
null == undefined // true
null === null // true

null = 'value' // ăn ngay error: ReferenceError ngay
undefined = 'value' // 'value'

StackOverflow

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Sự khác nhau giữa null và undefined trong JavaScript
0/5 0 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook