Tìm thấy x bài viết trong xms.

Tại sao Laravel không có thư mục Models trong cấu trúc chuẩn? có lẽ là thắc mắc của nhiều anh em khi mới học Laravel.

Khi mới tiếp cận Laravel, nhiều người nhầm lẫn cho rằng cấu trúc của Laravel bị thiếu mất một thư mục Models bên trong thư mục app. Tuy nhiên việc không có thư mục đó là sự cố ý của Tác giả.

Đội ngũ phát triển của Laravel cho rằng, định nghĩa models trong ứng dụng khá mơ hồ, chứa đựng các ý nghĩa khác nhau ví dụ như một số các nhà phát triển dùng models là tập hợp tất cả các xử lý nghiệp vụ business logic một số khác thì coi nó là lớp tương tác chính với CSDL.

Chí vì thế nên đội ngũ phát tiển Laravel chọn thư mục gốc chứa các Eloquent Model tại app để cho các nhà phát triển có thể đặt nó ở đâu tùy ý và không có sự ràng buộc cấu trúc chuẩn đối với Eloquent Models 😁

Để tạo model vào thư mục mong muốn ta chỉ cần làm như sau (model và entity dường như là sự lựa chọn nhiều nhất):

php artisan make:model Models/Product

hoặc

php artisan make:model Entities/Product

Đơn giản chỉ có thế 😉😉😋

Đánh giá bài viết

Thích thì like
Tại sao Laravel không có thư mục Models
5/5 1 votes

Bình luận

Hiển thị bình luận Facebook