dieu-kien-re-nhanh-trong-php

Điều kiện rẽ nhánh trong PHP

Khi bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau cho các điều kiện khác nhau. Bạn có thể sử dụng các câu lệnh có điều kiện trong mã của mình để làm điều này. PHP hỗ trợ ba câu lệnh ra quyết định sau: if…else, if…elseif…else, switch.

Read More »