kieu-du-lieu-trong-php

Các kiểu dữ liệu trong PHP

Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc các kiểu khác nhau, PHP hỗ trợ các kiểu dữ như sau: String – kiểu chuỗi ký tự, Integer – kiểu số nguyên, Float – kiểu số thực, Boolean – kiểu logic true or false, Array – kiểu mảng, Object – kiểu đối tượng, NULL, Resource.

Read More »