cu-phap-ngon-ngu-lap-trinh-php

Cú pháp khai báo PHP

Biến là một định danh, nó dùng để lưu trữ các giá trị. Có thể dùng phép gán để thay đổi giá trị của biến. Hằng số là một giá trị không thể bị thay đổi bởi chương trình.

Read More »