vong-lap-trong-php

Vòng lặp trong PHP

Các loại vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực thi lặp đi lặp lại một khối mã với số lần xác định hoặc không xác định. Trong PHP hỗ trợ 4 loại vòng lặp sau: For, While, Do…While, Foreach.

For – lặp qua một khối mã với số lần xác định trước
While – lặp qua một khối mã chỉ với điều kiện đúng
DoWhile – thực hiện khối mã 1 lần, nếu thỏa điều kiện sẽ lặp tiếp khối mã
Foreach – lặp qua một khối mã cho mỗi lần đọc từng phần tử của mảng

Trong vòng lặp PHP có thể sử dụng 2 từ khóa continue hoặc break để điều khiển hành vi lặp. Với từ khóa continue là sẽ bỏ qua lần lặp này và qua lần lặp tiếp, còn với từ khóa break là sẽ dừng hẳn vòng lặp.

Câu lệnh lặp For

Câu lệnh for được sử dụng khi bạn muốn lặp một khối mã và biết trước số lần cần lặp. Với câu lệnh lặp for cần khai báo một biến là bước nhảy, thông thường thấy mọi người hay đặt tên là $i vào khởi tạo giá trị bằng 0.

for (khởi tạo bước nhảy; điều kiện lặp; tăng bước nhảy) {
thực thi khối mã cần xử lý;
}

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $total = 0;
 3. for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
 4. echo $i . '<br>';
 5. $total += $i;
 6. }
 7. echo "Gia tri bien total: $total";
 8. ?>
Kết quả thử nghiệm vòng lặp for

Câu lệnh lặp While

Câu lệnh lặp while được sử dụng khi bạn muốn lặp một khối mã mà không biết trước số lần cần lặp. Chỉ cần thỏa điều kiện đúng là sẽ lặp lại khối mã, nếu không thỏa điều kiện thì dừng lặp.

while (điều kiện lặp) {
thực thi khối mã cần xử lý;
}

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $x = 2;
 3. $total = 0;
 4. while ($total < 10) {
 5. $total += $x;
 6. echo $total . '<br>';
 7. }
 8. echo "Gia tri bien total: $total";
 9. ?>
Kết quả thử nghiệm vòng lặp while

Câu lệnh lặp Do…While

Câu lệnh lặp do…while được sử dụng khi bạn muốn thực thi khối mã một lần trước, nếu thỏa điều kiện đúng là sẽ lặp lại khối mã, nếu không thỏa điều kiện thì dừng lặp.

do {
thực thi khối mã cần xử lý;
} while (điều kiện lặp);

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $i = 0;
 3. $num = 0;
 4.  
 5. do {
 6. $i++;
 7. } while($i < 10);
 8. echo ("Vong lap dung tai i = $i" );
 9. ?>
Kết quả thử nghiệm vòng lặp do…while

Câu lệnh lặp Foreach

Câu lệnh lặp foreach được sử dụng khi bạn muốn thực thi một khối mã mà không biết trước số lần lặp, thực thi một khối mã cho từng lần lặp phần tử của mảng.

foreach (mảng as giá trị) {
thực thi khối mã cần xử lý;
}

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $array = array(1, 2, 3, 4, 5);
 3.  
 4. foreach ($array as $value) {
 5. echo $value . '<br>';
 6. }
 7. ?>

Mời các bạn tìm hiểu tiếp về mảng và chuỗi trong PHP ở bài viết tiếp theo nhé!