mang-va-chuoi-trong-php

Mảng và chuỗi trong PHP


Mảng là gì?

Mảng là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ một hoặc nhiều loại giá trị trong một giá trị duy nhất. Trong PHP hỗ trợ 3 loại mảng: Numeric array – mảng chỉ mục số, Associative array – mảng liên kết, Multidimensional array – mảng đa chiều.

Cú pháp khai báo mảng trong PHP có 2 cách là dùng hàm array() hoặc [], cách thứ hai được dùng phổ biến và tối ưu hơn khi viết mã và lúc thực thi.

Mảng chỉ mục số (Numeric array)

Mảng chỉ mục số là mảng sử dụng các con số làm chỉ mục, ví dụ:

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $array = array(1, 2, 3, 4, 5);
 3. echo $array[0] . '<br>';
 4. echo $array[1] . '<br>';
 5. echo $array[2] . '<br>';
 6. echo $array[3] . '<br>';
 7. echo $array[4] . '<br>';
 8. ?>

Mảng liên kết (Associative array)

Mảng liên kết là mảng sử dụng chuỗi hoặc con số làm chỉ mục, ví dụ:

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $array = array('iPhone', 'version' => 13, 'price' => 1500, 1 => 123);
 3.  
 4. echo $array[0] . '<br>';
 5. echo $array['version'] . '<br>';
 6. echo $array['price'] . '<br>';
 7. echo $array[1] . '<br>';
 8. ?>

Mảng đa chiều (Multidimensional array)

Mảng đa chiều là mảng có chứa một hoặc nhiều mảng và khi truy xuất giá trị phải sử dụng nhiều cấp chỉ mục, ví dụ:

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $array = [
 3. ['name' => 'iPhone', 'version' => 13, 'price' => 1500],
 4. ['name' => 'Samsung', 'version' => 'Galaxy X', 'price' => 1200],
 5. ['name' => 'Vsmart', 'version' => 'Active 3', 'price' => 250]
 6. ];
 7.  
 8. echo $array[0]['name'];
 9. echo $array[0]['version'];
 10. echo $array[0]['price'];
 11.  
 12. echo $array[1]['name'];
 13. echo $array[1]['version'];
 14. echo $array[1]['price'];
 15.  
 16. echo $array[2]['name'];
 17. echo $array[2]['version'];
 18. echo $array[2]['price'];
 19. ?>


Chuỗi là gì?

Chuỗi là bất kỳ ký tự hay văn bản nào nằm trong cặp dấu nháy kép hoặc cặp dấu nháy đơn, ví dụ như “Hello World!” đây là một chuỗi.
Thông thường các lập trình viên kinh nghiệm sẽ dùng dấu nháy đơn ‘…’ để khai báo một chuỗi đơn thuần, nhằm để tối ưu tốc độ code cũng nhưng tốc độ xử lý của PHP parser. Vì khi đó PHP parser không cần phải kiểm tra xem bên trong đoạn chuỗi đó có biến nội suy hay không.

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $name = "PHP";
 3. $string_1 = 'Chuoi $name khong duoc xuat ra';
 4. echo $string_1 . '<br>';
 5.  
 6. $string_2 = "Chuoi $name da duoc xuat ra";
 7. echo $string_2 . '<br>';
 8. ?>
Kết quả thử nghiệm đoạn code trên

Mời các bạn tìm hiểu tiếp về hàm trong PHP ở bài viết tiếp theo nhé!