ham-trong-php

Hàm trong PHP

Các hàm trong PHP tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác. Hàm là một đoạn mã nhận thêm một đầu vào ở dạng tham số và thực hiện một số xử lý và trả về một giá trị.

Read More »