akeneo

Akeneo là gì? Giới thiệu về Akeneo

Akeneo là một nền tảng cho phép quản lý thông tin sản phẩm, có 2 phiên bản miễn phí (CE) và trả phí (EE). Akeneo được phát triển dựa trên nền framework Symfony.