cu-phap-ngon-ngu-lap-trinh-php

Cú pháp khai báo PHP

Tất cả mã PHP phải được bao gồm bên trong một trong ba thẻ đánh dấu đặc biệt được PHP Parser nhận dạng.

<?php Trong đây là code PHP ?>

<? Trong đây là code PHP ?>

<script language = "php"> Trong đây là code PHP </script>


Thẻ được sử dụng phổ biến nhất là <?php … ?> trong các bài viết của chúng tôi cũng thường xuyên sử dụng cú pháp thẻ này.

Cú pháp xuất chuỗi String:

Trong ngôn ngữ lập trình PHP, chúng ta có thể dùng hàm print hoặc echo để xuất dữ liệu. Hàm echo được dùng phổ biến hơn, tên hàm không phân biệt hoa thường nhưng cách viết tên hàm bằng tất cả ký tự thường là cách viết phổ biến và chuẩn nhất.

<?php
print "Dòng chữ cần xuất tại đây!<br>";
$variable = 123;
print <<<END
    Tại đây có thể xuất đoạn chuỗi dài
    và có thể nội suy giá trị biến vào đây $variable!
END;

echo "Nội suy giá trị biến vào đây $variable!<br>"; // đây là cú pháp phổ biến
echo "Dòng chữ cần xuất tại đây!<br>";
ECHO "Dòng chữ cần xuất tại đây!<br>";
EcHo "Dòng chữ cần xuất tại đây!<br>";
?>

Hãy copy đoạn code trên và thử xem kết quả với trình thử nghiệm online PHP tester như sau:

ket-qua-thu-nghiem-khai-bao-code-php
Kết quả thử nghiệm khai báo code php

Cú pháp khai báo biến và hằng số:

Biến (variable) là một định danh, nó dùng để lưu trữ giá trị (dữ liệu) bất kỳ trong khi thực thi chương trình. Có thể dùng phép gán để thay đổi giá trị của biến. Cú pháp của biến bắt đầu bằng dấu đô la $ và tiếp theo là các chữ, số, dấu gạch dưới. Ký tự đầu tiên của tên biến phải là chữ hoặc là dấu gạch dưới, không được là số. Phía sau dấu // là chú thích, phần này PHP parser sẽ tự động bỏ qua khi xử lý.

<?php
$hocsinh = 'Trần Văn A'; //hợp lệ
$_hocsinh = 'Trần Văn A'; //hợp lệ
$hocsinh1 = 'Trần Văn A'; //hợp lệ
$1hocsinh = 'Trần Văn A'; //không hợp lệ
?>


Cách gắn lại giá trị cho biến:
Trong phần code xử lý của PHP ta có thể thay đổi giá trị của biến bất kỳ lúc nào, bằng cách dùng phép gắn để đặt lại giá trị của biến như sau:

<?php
$hocsinh = 'Nguyễn Văn B'; //đây là phép gắn
echo $hocsinh;
?>


Hằng số (constant) là một giá trị không thể thay đổi trong lúc thực thi chương trình. Không thể dùng phép gắn để đặt lại giá trị của hằng số. Và cách khai báo hằng số khác với cách khai báo biến:
Cú pháp: define(‘ten_hang_so’, ‘gia_tri’);

<?php
define('PI', 3,14); //hằng số Pi
echo PI;


Mời các bạn tìm hiểu tiếp về các kiểu dữ liệu trong PHP ở bài viết tiếp theo nhé!