cu-phap-ngon-ngu-lap-trinh-php

Cú pháp khai báo PHP

Tất cả mã PHP phải được bao gồm bên trong một trong ba thẻ đánh dấu đặc biệt được PHP Parser nhận dạng.

Ví dụ:   
 1. <?php Trong day la code PHP ?>
 2.  
 3. <? Trong day la code PHP ?>
 4.  
 5. <script language = "php"> Trong day la code PHP </script>


Thẻ được sử dụng phổ biến nhất là <?php … ?> và trong các bài viết của chúng tôi cũng thường xuyên sử dụng cú pháp thẻ này.

Cú pháp xuất chuỗi String:

Trong ngôn ngữ lập trình PHP, chúng ta có thể dùng hàm print hoặc echo để xuất dữ liệu. Hàm echo được dùng phổ biến hơn, tên hàm không phân biệt hoa thường nhưng cách viết tên hàm bằng tất cả ký tự thường là cách viết phổ biến và chuẩn nhất. Có thể nội suy giá trị biến vào đoạn chuỗi như ví dụ dưới đây.

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. print "Dong chu xuat hien tai day!<br>";
 3.  
 4. $variable = 123;
 5. print <<<END
 6.   Tai day co the xuat doan chuoi dai
 7.   va co the noi suy gia tri bien vao day $variable!
 8. END;
 9.  
 10. echo "Noi suy gia tri bien vao day $variable!<br>"; // day la cu phap pho bien
 11.  
 12. echo "Dong chu xuat hien tai day!<br>";
 13. ECHO "Dong chu xuat hien tai day!<br>";
 14. EcHo "Dong chu xuat hien tai day!<br>";
 15. ?>

Hãy copy đoạn code trên và thử xem kết quả với trình thử nghiệm online PHP tester như sau:

ket-qua-thu-nghiem-khai-bao-code-php
Kết quả thử nghiệm khai báo code php

Cú pháp khai báo biến và hằng số:

Biến (variable) là một định danh, nó dùng để lưu trữ giá trị (dữ liệu) bất kỳ trong khi thực thi chương trình. Có thể dùng phép gán để thay đổi giá trị của biến. Cú pháp của biến bắt đầu bằng dấu đô la $ và tiếp theo là các ký tự chữ, số, dấu gạch dưới. Ký tự đầu tiên của tên biến phải là chữ hoặc là dấu gạch dưới, không được là số. Phía sau dấu // là chú thích, phần này PHP parser sẽ tự động bỏ qua khi xử lý.

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $hocsinh = 'Ngô Văn A'; //hợp lệ
 3. $_hocsinh = 'Ngô Văn A'; //hợp lệ
 4. $hocsinh1 = 'Ngô Văn A'; //hợp lệ
 5. $1hocsinh = 'Ngô Văn A'; //không hợp lệ
 6. ?>


Cách gán lại giá trị cho biến:
Trong phần code xử lý của PHP ta có thể thay đổi giá trị của biến bất kỳ lúc nào, bằng cách dùng phép gán để đặt lại giá trị của biến như sau:

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. $hocsinh = 'Lê Văn B'; //đây là phép gán
 3. echo $hocsinh;
 4. ?>


Hằng số (constant) là một giá trị không thể thay đổi trong lúc thực thi chương trình. Không thể dùng phép gán để đặt lại giá trị của hằng số. Và cách khai báo hằng số khác với cách khai báo biến:
Cú pháp: define(‘ten_hang_so’, ‘gia_tri’);

Ví dụ:   
 1. <?php
 2. define('PI', 3,14); //hằng số Pi
 3. echo PI;
 4. ?>


Mời các bạn tìm hiểu tiếp về các kiểu dữ liệu trong PHP ở bài viết tiếp theo nhé!